Shopping Cart
Giỏ hàng

Hãy Thử 13 Công Việc Tự Do Phổ Biến Sau Đây Vào Năm 2021

Theo Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC), dân số lao động từ xa (người làm nghề tự do ) ở Mỹ tiếp tục tăng từ 96,2 triệu người vào năm 2015 lên 105,4 triệu người vào năm 2020. Sau đó, vào cuối giai đoạn IDC ước tính rằng nhân viên làm việc từ xa sẽ chiếm […]